รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

 แบบจำลององค์พระมหาเจดีย์

ภาพแบบจำลององค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

รายการเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

ภาพส่วนประกอบเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

ภาพบรรยากาศงานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

งานตกแต่งและงานปฏิมากรรม

งานตกแต่งและงานปฏิมากรรมองค์พระมหาเจดีย์

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

พื้นที่เตรียมสร้างพระมหาเจดีย์

พื้นที่เตรียมโดยรอบเตรียมการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น.

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012