ลักษณะสถานที่ก่อสร้างพระมหาเจดีย์

อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูทางเข้า-ออกสู่ภาคอีสาน  โดยสถานที่ที่เลือกนี้เป็นแปลงที่ติดกับแปลงหมายเลขที่ 54/2(8) ของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  คือ ตามที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุในทะเบียนจัดสรรที่ดินให้วัดบุตะโกเมืองใหม่ (วัดแสงธรรมวังเขาเขียว) ครอบครองใช้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา          พื้นที่ดังกล่าวที่เตรียมงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้มีภูมิทัศน์เหมาะกับการสร้างพระมหาเจดีย์เพราะมีลำห้วยดอกบัวล้อมรอบสามด้าน เป็นเนินเดินปากทางเข้าวัดที่มีความสูงพอดี จะทำให้พระมหาเจดีย์เกิดความสวยงาม โดดเด่น และมองเห็นได้ในระยะไกล     ในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไม้ประเภทหวงห้าม มีเฉพาะไม้ประเภทให้ผล เช่นมะม่วง ชมพู่ มะไฟ     ความเห็นชุมชนรับรองว่ากิจการที่ขอใช้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยผ่านที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างพระมหาเจดีย์ของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  ตามที่ขออนุญาตนั้น คือ ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-10  ระวาง ส.ป.ก. / กลุ่มที่  54  แปลงเลขที่ 7 หรือตามโฉนด / น.ส. 3 ก / น.ส. 3  เลขที่สารบัญทะเบียนที่ดิน 3019 เล่มที่ 31 หน้าที่ 19 ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ .19. ตำบล/แขวง วังน้ำเขียว อำเภอ/เขต วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา จำนวนเนื้อที่ 13 ไร่  2 งาน 17 ตารางวา  มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้

ทิศเหนือ                    จด  ลำห้วย ที่ดินแปลงหมายเลข 54 / 2

ทิศใต้                         จด  ลำห้วย

ทิศตะวันออก              จด ที่ดินแปลงหมายเลข 54 / 5

ทิศตะวันตก                จด ที่ดินแปลงหมายเลข 54 / 4

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012