ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงตาพระมหาบัว กับวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช  ถึงอ.ปักธงชัย เป็นเส้นทางเดินธุดงคกรรมฐานของพระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม, หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่คำดี ปภาโส, ท่านพ่อลี ธัมธโร, หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต,หลวงปู่มี ญาณมุนี, หลวงปู่ทา จารุธัมโม เป็นต้น     รวมถึงหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขณะในวัยหนุ่มเมื่อมีเวลาว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดคีรีวัลลิ์  วัดศาลาทอง วัดสุทธจินดาวรวิหาร ระหว่างปีพ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๒  องค์ท่านมักจะปลีกวิเวกมาปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช

การที่องค์หลวงตาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจะมีผู้คนเดินทางมาหาตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งองค์ท่านจะได้พักผ่อนร่างกายต่อเมื่อเดินทางอยู่บนรถ      เมื่อวัดแสงธรรมวังเขาเขียวก่อตั้งขึ้นโดยลูกศิษย์พระธุดงคกรรมฐาน  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  จึงเดินทางมาโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นดังนี้

๑.เพื่อเมตตาต่อคนกรุงเทพฯ คนภาคกลาง และคนภาคตะวันออกที่ต้องการพบองค์ท่านจะได้ใช้เวลาเดินทางน้อยลงไม่ต้องเดินทางไปถึงจ.อุดรธานี

๒.เพื่อเมตตาต่อเทวดาบริเวณปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช สืบต่อปฏิปทาหลวงปู่มั่น ที่เคยมาเมตตาเทวดาที่ถ้ำสาริกาซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในบริเวณนี้ด้วย

๓.เพื่อเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาได้มีกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป

 

พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน เมตตาเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  ตั้งแต่ครั้งแรกวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  รวมแล้ว ๒๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่  ๑  วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๒  วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๓  วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๔  วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๕  วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๖  วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๗  วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๘  วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๙  วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๐  วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๑  วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๒  วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๓  วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๔  วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๕  วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๖  วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๗  วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๘  วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑๙  วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๐  วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๑  วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๒  วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๓  วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๔  วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๕  วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒๖  วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๓

ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  วันนี้หลังจากฉันจังหันที่วัดป่าบ้านตาดเสร็จแล้ว  องค์ท่านเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดฆราวาส โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

“วันนี้ได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายเต็มศาลาวันนี้ เราก็พอใจกับพี่น้องทั้งหลาย แสดงเรื่องธรรม มีธรรม จิตใจมีแต่ธรรมทั้งนั้นเต็มอยู่นี่ วันนี้เรามาสู่ธรรมมาเห็นครูบาอาจารย์ แล้วก็เห็นธรรมด้วยกัน เราก็พอใจ พี่น้องทั้งหลายก็คงจะพอใจ ไม่พอใจมาไม่ได้ มานี้แสดงว่าพอใจมา เราก็ใจเสียสละมาจากอุดรวัดป่าบ้านตาดกี่ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๔๐ นาที เกือบ ๔ ชั่วโมง มานี้เราก็เสียสละมา เราก็สบายมา แล้วมาพบพี่น้องทั้งหลาย อีกก็สมใจกับเราเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายเหมือนกัน

นี่เราก็จะกลับหละ กลับวัดเราได้พบกันได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม วันนี้ก็ชื่นตาชื่นใจนะ ทีนี้กลับไปก็ด้วยความชุ่มเย็นในหัวใจเป็นบุญเป็นกุศลหละ”

ในการมาครั้งสุดท้ายนี้องค์หลวงตาได้พูดบอกพระอาจารย์โสภาว่า “เฮาจะไปแล้วเด้อ  ต่อไปเฮาซิบ่อได้มาอีก” (เราจะไปแล้วนะ ต่อไปเราจะไม่ได้มาอีก)     หลังจากนั้นองค์หลวงตาได้อาพาธและเข้าสู่นิพพานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012