องค์พระหลวงตามหาบัวเมตตาเยี่ยมวัดและโปรดญาติโยม

ครั้งที่  ๑   วันที่ ๖   พ.ย. ๒๕๕๒    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒   วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๓   วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๔   วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๕   วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๖   วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๗   วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๘   วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๙   วันที่ ๒   มี.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๐  วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๑  วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๒  วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๓  วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๔  วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๕  วันที่ ๑   ก.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๖  วันที่ ๗   ก.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๗  วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๘  วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๑๙  วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๐  วันที่ ๕   ก.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๑  วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๒  วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓   (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๓  วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓   (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๔  วันที่ ๘   ต.ค. ๒๕๕๓   (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๕  วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓   (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

ครั้งที่  ๒๖  วันที่ ๑   พ.ย. ๒๕๕๓    (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012