พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

การที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน ได้ให้ความเมตตาคณะศิษย์และชาวบ้านทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลอันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มเป็นสุขแก่ทุกดวงใจ

“ด้วยสำนึกในพระสังฆคุณอันหาที่สุดประมาณมิได้ที่องค์ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการ  สอนกรรมฐานทางสู่มรรค ผล นิพพานอย่างแจ่มแจ้ง  ทั้งสงเคราะห์โลกด้านต่างๆ และทั้งช่วยชาติไทยให้พ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ    ทำอย่างไรเราจึงจะตอบแทนพระคุณขององค์ท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด”

พระอาจารย์โสภา สมโณ  คณะศิษย์ และชาวบ้านทั้งหลายจึงปรึกษาร่วมกันแล้วมีความเห็นตรงกันว่าจะสร้างอนุสรณ์ไว้บูชาคุณขององค์หลวงตาฯ ให้เป็นอนุสติแก่ชาวพุทธในกาลสืบไป          เมื่อคณะศิษย์มีโอกาสได้รับมอบอัฐิธาตุขององค์หลวงตาฯ จากวัดป่าบ้านตาด  จักนำมาประดิษฐานไว้บนศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียวเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุเป็นการถาวรสืบไป

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ตัวแทนผู้ประสานงานของวัดแสงธรรมวังเขาเขียวและคณะศิษย์ได้หารือร่วมกันว่า  พื้นที่ ส.ป.ก. 4-10  เลขที่ 3019  เจ้าของสิทธิ์ที่ครอบครองตามกฎหมายคือ นายประสิทธิ์  เฉลิมเกียรติ มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว     นายประสิทธิ์ เฉลิมเกียรติ ได้พิจารณาว่าถ้าโอนการครอบครองให้ทางวัดฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อเทิดทูนและบูชาคุณองค์หลวงตาฯ จะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่หาค่าประมาณมิได้เพราะจะได้เป็นที่  สักการบูชาของคณะศิษย์และชาวพุทธทั่วไป     นายประสิทธิ์ เฉลิมเกียรติ และครอบครัวจึงได้แสดงเจตนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อยืนยันการตัดสินใจและให้วัดแสงธรรมวังเขาเขียวเข้าครอบครองทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแทนตนเอง     โดยทำบันทึกเป็นเอกสารเพื่อให้วัดแสงธรรมวังเขาเขียวใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอทำเรื่องกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านบุตะโกเมืองใหม่  และตัวแทนผู้ประสานงานของวัดฯ พร้อมทั้งชาวบ้านได้ประชุมหารือการจัดทำประชาคมร่วมกันภายในวัดแสงธรรมวังเขาเขียว          โดยข้อสรุปการทำประชาคม  ทุกท่านยืนยันเจตนาเดิมที่จะสร้างอนุสรณ์ คือพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตาฯ และเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษย์และชาวพุทธทั่วไป     เพื่อการสร้างคุณงามความดีตามรอยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนขององค์หลวงตาฯ     เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์หลวงตาฯ เสมือนว่ายังอยู่คู่กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป     และเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกท่านที่ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012