ลักษณะและประโยชน์ใช้สอย

ลักษณะรูปแบบขององค์เจดีย์จะประกาศให้ผู้พบเห็นรับทราบเองว่าพระมหาเจดีย์องค์นี้ คือ สัญลักษณ์แทนองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  โดยเป็นทั้งพระธาตุเจดีย์

๑.พระมหาเจดีย์มีรูปทรงดอกบัว  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน ๗๔ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๖๕ เมตร มีถนนโดยรอบ

๒.ห้องใต้ฐานปฏิบัติธรรม พื้นที่ ๑,๑๐๐ ตารางเมตร  เป็นที่ปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจ  มีระเบียงกว้าง ๗.๑๐ เมตรใช้เป็นที่เดินประทักษิณของอุบาสก-อุบาสิกา

๓.ห้องโถงเก็บพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุ  ทรงครึ่งวงกลมคล้ายระฆังคว่ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๘ เมตร  มีระเบียงดอกบัวกว้าง ๗.๔๐ เมตรใช้เป็นที่เดินประทักษิณของพระภิกษุ-สามเณร

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012